Od 1.1.2024 je vzorkovna na Thámově 24, Praha 8 zrušena. Osobní odběr na adrese je možný pouze po domluvě na tel. č. +420602147132 před objednáním zboží.

Podmínky ochrany osobních údajů

Vaše data si necháváme pro sebe.

Obecně

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, zákazník internetového obchodu Dokredence.cz (kupující) má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Prodávající, společnost J.Porkert export-import, s.r.o., jako správce osobních údajů se zavazuje k ochraně uvedených osobních dat poskytnutých kupujícím. Sdělené údaje budou sloužit pouze pro potřebu prodejce, především k plnění závazku vyplývajícího z objednávky, a bude s nimi nakládáno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Jaké údaje žádáme a proč

Neshromažďujeme více informací, než potřebujeme ke splnění smluvního závazku vyplývajícího z vaší objednávky. Vaše údaje nebudeme uchovávat déle, než je nezbytně nutné pro vyřízení vaší objednávky nebo z důvodu zákonné povinnosti.

Spolu s vytvořením účtu v našem e-shopu www.dokredence.cz udáváte data, která jsou nutná k vyřízení vaší objednávky, a to jméno, adresu, případně adresu dodání, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Tyto údaje firma J.Porkert export-import, s.r.o., provozovatel e-shopu Dokredence.cz, užívá pouze ke komunikaci s vámi v rámci plnění smluvního závazku a předává je pouze vámi zvolené poštovní službě.

Jméno a adresa se objevují rovněž na fakturách, které se uchovávají pro potřeby finančního úřadu po dobu 10 let.

Účelem zpracování osobních údajů je tedy plnění smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím, včetně doručení zboží a práv z odpovědnosti za vady, a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností Prodávajícím, a to zejména plnění povinností uložených Prodávajícímu zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Pro možnost zasílání obchodních sdělení si vyžádáme samostatný souhlas zde. Pokud zákazník nevyplní dotazové okénko, jeho adresa bude po splnění závazku ze systému odstraněna. 

Nebudeme sdílet žádné informace, které nám v rámci objednávky poskytnete, se třetími stranami pro marketingové účely, ani nebudeme uchovávat žádné informace mimo evropský hospodářský prostor. Informace budou bezpečně uchovány u nás a/nebo u našich zpracovatelů údajů, ať již v elektronickém či fyzickém formátu.

Zpracovateli dat jsou třetí strany, které nám poskytují některé služby (účetnictví, pronájem softwaru, apod.). S těmito zpracovateli dat máme uzavřeny smlouvy, které jim neumožňují s vašimi osobními údaji dělat nic nad rámec dohodnuté služby, pokud jim k tomu nedáme pokyn. Nebudou sdílet vaše osobní údaje s žádnou organizací kromě nás. Udrží je bezpečně a uchovají je po dobu, po kterou je budeme instruovat.

Například vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Přístup k osobním údajům

Zákazníci mají právo vědět, zda a jaké osobní údaje o nich u nás uchováváme. Na základě písemné žádosti adresované na: J.PORKERT export-import, s.r.o., Thámova 133/24, 186 00 Praha 8, poskytneme informace:

jaké osobní údaje uchováváme;

za jakým účelem tyto informace uchováváme;

komu mohu být tyto informace dále poskytnuty.

Zákazníci mají rovněž v případě zájmu právo aktualizovat, opravovat nebo doplňovat tyto údaje.

Právo na výmaz

Zákazníci mají právo na výmaz osobních údajů, pokud již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny, případně pokud pominuly zákonné důvody pro jejich uchovávání.

Osobní údaje budou rovněž vymazány, případně anonymizovány, pokud zákazník odvolá souhlas s jejich zpracováním.

Subjekt údajů bere na vědomí, že společnost J.PORKERT export-import, s.r.o. jakožto správce údajů má právo za poskytnutí informací požadovat přiměřenou náhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

Používání souborů Cookies

"Cookies" jsou malé textové soubory umísťovány ve vašem počítači webovými stránkami, které jste navštívili. Jsou široce používané pro zefektivnění práce a pohybu na internetu, i pro poskytnutí informací majitelům příslušných webových stránek. Pomáhají odlišit jednotlivé uživatele a přizpůsobit obsah konkrétním preferencím. Bez těchto souborů by bylo procházení webových stránek mnohem složitější.

Společnost J.PORKERT export-import, s.r.o., provozovatel e-shopu Dokredence.cz, plně respektuje soukromí každého jednotlivce, který navštíví naše internetové stránky, a veškeré informace shromážděné o uživatelích/zákaznících vedou ke zkvalitnění služeb.